Spirituality in Mental Health 

12 October 2019 in Symposium

Symposium over het belang van spiritualiteit voor een geestelijk gezond leven.

Bij spiritualiteit gaat het in de eerste plaats om ervaringen waaraan men in levensbeschouwelijk opzicht zingevende betekenissen toedicht. Ze zijn aanwezig in kunst, wetenschap, filosofie, en religie. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat deze ervaringen massaal voorkomen. Voor het individu kunnen ze bijdragen aan een geestelijk gezond leven, maar kunnen dit ook ontregelen. Daarom vraagt het verband tussen spiritualiteit en geestelijke gezondheid erom aan de orde gesteld te worden in een medisch-wetenschappelijke context. De Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie beoogt met haar jaarlijkse symposium Spirituality in Mental Health hieraan een bijdrage te leveren.

PROGRAMMA

10.00 * Inloop en registratie

Koffie en thee in de hal

10.30 * Opening door de dagvoorzitter

Drs. Odette de Theije (kinder- en jeugdpsychiater; voorzitter Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie)

10.40 * Inleiding: thematiek van dit symposium

Prof. em. dr. Hans Gerding (filosoof; Universiteit Leiden & Parapsychologisch Instituut Utrecht)

 10.50 * Representaties van occult-esoterisch-paranormale mensbeelden in games: een cultuurwetenschappelijke exploratie

Dr. Karin Wenz (cultuurwetenschapper, universitair docent digital cultures, Maastricht University)

Een occult-esoterisch-paranormaal mensbeeld is kenmerkend voor de populaire en fantasy-cultuur. Games zijn een voorbeeld waarin dit mensbeeld centraal staat. In games is men onderdeel van virtuele werelden die kunnen leiden tot internalisering van dit mensbeeld. In deze presentatie wordt tevens een link gelegd met andere fenomenen in onze cultuur (digitale onsterfelijkheid – transhumanisme) die van invloed zijn op ons mensbeeld.

 11.40 * De rol van psilocybine in de geestelijke gezondheidszorg

Drs. Derk Mulder (bestuurder Stichting GGZ Groep, oprichter Essence Institute, directeur qEEG Pro).

De herleving van psychedelica in de geestelijke gezondheidszorg is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Psilocybine voor de behandeling van depressie bevinden zich in fase II onderzoek en heeft van de FDA een ‘fast track status’ gekregen. Hoe komt het dat de effectiviteit van psilocybine veel groter lijkt te zijn dan die van reguliere medicamenteuze of psychologische interventies? Hoe grijpt psilocybine in op het brein en hoe op de geest?

12.30 * Lunch

14.00 * Intermezzo:  Panta Rhei (Jacques Platenkamp, Rob Verheul, muzikanten) & Hans Plomp (schrijver/dichter)

Een half uur na de lunch en gedurende de gehele dag verrijken en omlijsten Panta Rhei (= ‘alles stroomt’) en Hans het symposium met muziek en gedichten.

14.30 * Meerstemmigheid als levensleerschool

Prof. dr. Rokus de Groot (musicoloog, Universiteit van Amsterdam)

Meerstemmigheid is een uitgesproken muzikale vinding: het gelijktijdig ontplooien van verschillende melodieën in voortdurende onderlinge afstemming. In deze voordracht zal ik meerstemmigheid benaderen als een ervaringsvoorstel, waarbij de luisteraar/speler/zanger wordt uitgedaagd om met complexiteit om te gaan, met articulatie van identiteiten en de onderlinge afstemming daarvan, met orde en wanorde, met harmonie en disharmonie, met vorm in wording en ontbinding (forma (de)formans). Meerstemmigheid biedt de mogelijkheid te dienen als levensleerschool.

15.20 * De voort-durende band met de overledene: wegwijzers in het rouwproces

Dr. An Hooghe (Psychologe, Relatie & Gezinstherapeute, verbonden aan Universitair Ziekenhuis Leuven, en Privé praktijk Verbinding in Verlies, België).

Met de dood verdwijnt de fysieke relatie met de overledene. In het rouwproces gaan velen op zoek naar een nieuwe verbinding, in een andere vorm. Hoe nog zorgen voor de overledene na de dood? En hoe kan de overledene de weg helpen wijzen? Een bijzondere zoektocht waar wij als hulpverleners van betekenis kunnen zijn, in openheid voor het ongekende.

16.10 * Pauze

Koffie en thee in de hal

 16.40 *  Het gebruik van symbolen in de praktijk van de transpersoonlijke psychologie

 Hans van den Muijzenberg M.A. (integraal therapeut; Centrum Integrale Therapie, Utrecht)

Aan de hand van casussen zal een beeld geschetst worden van zingevingsproblematiek zoals die in de praktijk van het transpersoonlijke werkveld naar voren komt. Het therapeutisch benaderen van zingevingvragen met gebruikmaking van symbolen kan worden beleefd als een inzicht-gevende therapie met een transpersoonlijk ‘surplus’. In deze lezing zullen de verhelderende mogelijkheden van duiding met behulp van de symboliek worden verkend.

17.30 *  Afsluiting door de dagvoorzitter

Drs. Odette de Theije (kinder- en jeugdpsychiater; voorzitter Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie)

17.45 *  Aansluitend

Drankjes in de hal

U kunt zich aanmelden door het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer: NL35 TRIO 0781 4722 45 ten name van:Ver.v.Transp.Psych.onder vermelding van:naam, emailadres, beroep

Een bevestiging van uw inschrijving krijgt u via de mail als uw betaling ontvangen is. Voor vragen, email: info@transpsy.nlprijzen De prijzen zijn inclusief lunch, koffie en thee in de pauzes.

Bron afbeelding: Ryan Baker via Unsplash